ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 1. A szolgáltató adatai, elérhetőségei

Név: Profit Hungária Kft.

Cím: 7100 Szekszárd, Remete utca 86/B

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Remete utca 86/B

Adószám: 14921115-1-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007481

Telefonszám: ……….. (Hétköznap 8-16 között)

E-mail: info@profithungaria.hu (0-24 órában)

A továbbiakban, mint Szolgáltató.

 

 1. Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató szolgáltatását megrendelő ügyfelei részére (továbbiakban Ügyfelek) a weboldal készítését (tárhelyen) …… ……. …………. szolgáltatásokat nyújtja, az érvényes árlista alapján megküldött egyedi árajánlat szerinti áron és a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt feltételek szerint.

A Szolgáltató elsősorban a weboldal szerkezetének elkészítésére grafikai elkészítésére és működőképességének biztosítására vállalkozik a weboldal elkészítésének elvállalásakor. A weboldalak tartalmát a megrendelőnek kell biztosítania.

 1. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

  1. Jelen általános szerződési feltételek tárgyi hatálya kiterjed minden, a Szolgáltató által üzletszerű gazdasági tevékenysége körében az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokra létrejött, megkötött ügyletre, amelyben a Szolgáltató szolgáltatást nyújtó fél.

  2. A Megrendelő a Szolgáltató által megküldött szolgáltatásról kiállított díjbekérő összegének megfizetésével, aláírás nélkül is elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.[Otthon1] 

  3. A Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a megrendelést követően megküldött díjbekérőben megjelölt összeget az Ügyfél megfizesse.

  4. Amennyiben az Ügyfél a díjbekérőben megjelölt összeget, a díjbekérőn megjelölt határidőben (legkésőbb a díjbekérő átvételétől számított 14. napon) nem fizeti meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

  5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő által megadott céget azonosító adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Ügyfél nem, vagy hamisan adja meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

  6. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig illetőleg a módosított szöveg közzétételéig hatályosak.

 

 1. A Szerződés időtartama:

A szerződéskötés időpontja, az egyedi árajánlatot elfogadását tartalmazó megrendelés megküldésének időpontja. A szerződés a Megrendelő részére kiállított végszámla megrendelő általi kiegyenlítésnek időpontjáig áll fenn. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről a szolgáltatás árajánlatban vállalt teljesítési határidő lejáratáig hátralévő időszak.

 1. A szerződés módosítása:

  1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha a Szolgáltatás minőségi javítása érdekében ez szükséges. A Szolgáltató emellett jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

  2. Az általános szerződési feltétel módosítás azon a napon lép hatályba, amely napon az általános szerződési feltételek módosított szövegét Szolgáltató, honlapján közzétette.

  3. Az általános szerződési feltételek módosítása nem érinti a módosítás hatályba lépése előtt megkötött szerződések tartalmát, az azon szerződésen alapuló jogokat és kötelezettségeket.

  4. Amennyiben az egyoldalú lényeges módosítás az Megrendelő számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Ügyfél a hatálybalépéstől számított 30 (harminc) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a szerződést.

 

 1. Változás az Megrendelő adataiban

Az Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 (nyolc) napon belül elektronikus úton tájékoztatni a Szolgáltató e-mail címén. Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót, az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az említett Megrendelő adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Megrendelőtől.

 

 1. Megrendelés folyamata:

  1. Előzetes kapcsolatfelvétel alkalmával Megrendelő szerződéskötési szándékát, a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó igénybejelentő kitöltésével jelzi Szolgáltatónak.

  2. Az igénybejelentő alapján Szolgáltató 14 napos ajánlati kötöttséggel, egyedi árajánlatot és ajánlati ár 25%-nak összegéről kiállított díjbekérőt küld meg Megrendelőnek.

  3. Megrendelő a megrendelését az ajánlati kötöttség időtartamán belül, a díjbekérő összegének átutalásával adja meg.[Otthon2] 

 2. Rendeléssel kapcsolatos Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége:

  1. Amennyiben Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szöveget és/vagy grafikát (továbbiakban: megrendelői anyagok) kíván át adni Szolgáltatónak, és azt az igénybejelentő megküldésekor elmulasztotta, a megrendelői anyagokat az egyedi árajánlat elfogadásával egyidejűleg köteles a Szolgáltató rendelkezésre bocsátani a digitális formában a Szolgáltató által megadott formátumban.

  2. Szolgáltató számára a teljesítésre nyitva álló határidő az alábbi feltételek együttes teljesülését követő munkanap 9.00 órakor kezdődik:

   1. Megrendelő a megrendelés feltételeit teljesítette

   2. A megrendelői anyagokat Megrendelő hiánytalanul Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta[Otthon3] 

  3. Szolgáltató a megrendelői anyagok esztétikai megfelelősségét, elektronikus feldolgozhatóságát, valamint a Megrendelő általi felhasználás jogszerűségét nem vizsgálja.

 3. Jogok kötelezettségek

  1. Megrendelő köteles a Szolgáltató részére történő átadást megelőzően - ha szükséges harmadik fél bevonásával – meggyőződni a megrendelői anyagról, annak teljes grafikai, szöveg tartalmáról, hogy az átadásra kerülő grafikai anyag és szöveg adattartalma, minden paramétere elvárásainak megfelel.

  2. A Megrendelő a Szolgáltatótól kapott rendszert használhatja. A Szolgáltató Alszolgáltató igénybevételére jogosult. Az igénybevett Alszolgáltató tevékenységéért a Megrendelővel szemben a Szolgáltató felel.

  3. Megrendelő köteles a vonatkozó jogszabályokat megtartani, adataiban beállott változást Szolgáltatóval írásban közölni,

  4. A weboldal forráskódja nem válik Megrendelő tulajdonává.

  5. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a továbbított személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítésének érdekében, az ehhez szükséges mértékig használják fel. A továbbított adatok a megbízás eredményes ellátásától eltérő, célra nem kezelhetőek vagy használhatóak fel.

  6. A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

  7. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a részükre továbbított személyes adatokat bizalmasan kezelik, azokat harmadik személyek részére az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem továbbítják, nem teszik semmilyen módon hozzáférhetővé, illetve nem hozzák nyilvánosságra. 

  8. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan tudomásukra jutott, a másik fél üzleti titokkörébe tartozó adatot, információt, tényt bizalmasan kezelik.

  9. Amennyiben lehetőség van a weboldalról on-line rendelésre, a Megrendelőt terheli a törvényi kötelezettségek betartása, valamint a szállítás, számlázás és minden ezekkel kapcsolatos feladat és kötelezettség.

 4. Szerzői jog

  1. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy az Szolgáltató részére a szerződés teljesítéséhez átadott megrendelői anyag, annak teljes grafikai illetőleg szöveg tartalma harmadik személy szerzői vagy egyéb jogait nem sérti, a felhasználáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezik. Megrendelő teljes kártérítés fizetésére köteles, amennyiben az átadott grafikai anyaggal vagy szöveggel kapcsolatosan a Szolgáltatóval szemben bármely harmadik személy szerzői jogsértésre vagy egyéb jogok megsértésére alapított eljárást indít.

  2. A Szolgáltató nem köteles és nem jogosult vizsgálni, hogy a grafikai anyag illetőleg a megjeleníteni kért szöveg átadását megelőzően Megrendelő az 8.1, pontban írt kötelezettségeinek eleget tett-e. Szolgáltató a részére átadott grafikai anyagot és szöveget akként tekinti, hogy azt a Megrendelő - mint elvárásainak mindenben megfelelőt –korábban jóváhagyta és annak tartalma harmadik személy szerzői vagy egyéb jogait nem sértik.

  3. A Szolgáltató nem köteles az átadott grafikai anyag és szöveg adattartalmát, paramétereit vizsgálni, esztétikumát megítélni. Felek rögzítik továbbá, hogy az átadásra kerülő grafikai anyag és szöveg vonatkozásában a „célszerűtlenség, szakszerűtlenség, alkalmatlanság” fogalmak objektív, nem értelmezhetőek, ezért Szolgáltató figyelmeztetési kötelezettség e körben nem terheli.

  4. A szerződés teljesítése során az Szolgáltató által létrehozott művek (grafikai anyagok, szövegek, animációk stb.) szerzői jogainak összessége nem illetik meg Megrendelőt.

  5. Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződésben meghatározott célra és a szerződésben rögzített díjak megfizetését követően Megrendelő a szerződés teljesítése során az Szolgáltató által létrehozott műveket korlátozás nélkül jogosult felhasználni.

  6. Szolgáltató által létrehozott művek egyéb célra történő felhasználása, átdolgozása és hasznosítása az Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

 5. Megrendelés teljesítése. átadás-átvétel, szolgáltatás nyújtás

  1. Szolgáltató a Megrendelő által megadott megrendelői anyagok alapján és kérésének megfelelően weboldal tervet készít, melyet Megrendelő a Szolgáltató által biztosított tárhely hozzáféréssel a weblapkészítés folyamatát figyelemmel kíséri. A webolfódal készítés folyamatában Megrendelő díjmentesen, három szöveg vagy grafikai módosítást kérhet, ami nem változatja meg jelentősen a weblapkészítési munkát.

  2. Megrendelő módosítási igényét írásban kérheti a teljesítési határidő kezdő időpontjától számított 14 napon belül. Amennyiben Megrendelő ezen határidőn belül módosítás iránti igényt nem küld Szolgáltatónak, a weboldal tervezet elfogadottnak tekintendő, és abban a formában és tartalommal kerül felhasználásra a megrendelés teljesítéséhez.

  3. A Módosítási igényeknek megfelelő változtatásokat követő, 48 órán belül Megrendelő köteles nyilatkozni Szolgáltató weboldalán, hogy a módosított weboldalt a szerződés teljesítéséhez elfogadja-e. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőn belül nyilatkozatot nem tesz, a módosítás elfogadottnak tekintendő.

  4. Amennyiben a Megrendelő a díjmentes módosításokat után ismételt módosítás kér, vagy olyan mértékű módosítási kérelemmel áll elő, ami jelentősen megváltozatja a weboldal készítési munkát, Szolgáltató a további módosításáért külön díjazásra jogosult.

  5. A weboldal elkészítését követően, Megrendelő a következő 48 órán belül köteles nyilatkozni Szolgáltató weboldalán erre kialakított felületen, hogy az elkészítet weboldalt elfogadja-e, és azt a szerződés teljesítettnek ismeri el.

  6. A teljesítés helye: kizárólag online felület.

  7. Ha átvételkor a szolgáltatásban a hiba a Megrendelőnek vagy a harmadik félnek róható fel, akkor a kijavítást a Szolgáltató csak külön díjazás alapján végzi el.

  8. A Szolgáltató a teljes szolgáltatási díj bankszámlájára érkezését követő 24 órán belül helyezi üzembe Megrendelő weboldalát.

  9. A Szolgáltató külön szerződéssel vállalja az általa elkészített weblap szerkezetének karbantartását, a rendszer felügyeletét és működőképességének a megőrzését.

 

 1. Fizetési feltételek fizetési késedelem:

  1. Szolgáltató a Megrendelő teljesítést elfogadó nyilatkozatát követően kiállítja Megrendelőnek a végszámlát. Megrendelő a számla ellenértékének megfizetését, a számlán szereplő fizetési határidőre, banki átutalással kőteles teljesíteni.

  2. A Végszámla összege a szerződéskötés és az átadás között felmerült dimentes módosítási igényeket meghaladó módosítási kérelmek illetve többletkérések alapján eltérhet az árajánlatban szereplő összegtől. A Szolgáltatónak az eltérésről minden esetben értesítenie kell a Megrendelőt, aki kifejezett írásbeli lemondó nyilatkozatával (beleértve az e-mailt is) elállhat a többletkérelmétől.

  3. Amennyiben Megrendelő az szolgáltatás ellenértékének megfizetésével késedelembe esik, késedelme idejére a mindenkori jegybanki alapkamat ötszörös összegének megfelelő összegű késedelmi kamat, de minimum havi 9.000,- Ft azaz kilencezer forint fizetésére köteles.

  4. Amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 45 napot eléri, Szolgáltató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani. A Megrendelő fizetési késedelmére alapított rendkívüli felmondás nem mentesíti Megrendelőt a felmondás közléséig esedékes díjak és járulékaik megfizetése alól.

  5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Megrendelő szerződésszegése esetén Megrendelőtől a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítését követelje.

  6. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem kötelezhető pénzvisszafizetésre, kivéve a Szolgáltató szerződésszegése esetén.

 

 1. Elállási jog

  1. Elállásra-, valamint visszatérítésre nincs lehetőség, ugyanis a Szolgáltató által végzett szolgáltatás automatikusan és a megrendelést követően azonnal teljesedésbe megy nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom. Az elállási határidőn belül a teljesítést Szolgáltató megkezdi Megrendelő a teljesítés megkezdését jóváhagyó megrendelésére.[Otthon4] 

 2. Egyéb rendelkezések:

  1. Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy jogi úton nem érvényesíthető, vagy valamely illetékes bíróság vagy hatóság megállapítja annak érvénytelenségét vagy jogi úton való érvényesíthetőségének hiányát, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezésének érvényességét és kikényszeríthetőségét.

  2. A szerződő felek a szerződésből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni.

  3. A felek szerződéses jogviszonya vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

  4. Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

  5. E szerződéssel kapcsolatban keletkező jogvita eldöntésére, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Törvényszéknek.

 

Érvényes: 2021. április 11. naptól.